PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Online-Shop a firemní webovou stránku nabízí JAF HOLZ spol. s r.o., Ič 463 53 283 , se sídlem Pustiměřská 717/9, PSČ  682 01,  Vyškov.  Těší nás, že se zajímáte o naše produkty. V průběhu využívání této online platformy se nám předávají data. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli v následujícím textu informovat o tom, jak tato data zpracováváme a jaká máte práva.

Základní

V následujícím textu získáte přehled o tom, co se děje s daty a jakou ochranu nabízíme. Bereme ochranu Vašich osobních dat velmi vážně a dbáme striktně na předpisy zákona na ochranu dat. Základ pro nakládání s Vašimi daty představuje prohlášení o povinnosti k zachování tajemství o osobních údajích podle ust. § 13 odst.1  zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů JAF HOLZ spol. s r.o., se zavazuje, že hájí utajení osobních údajů podle ustanovení podle ust. § 13 odst.1  zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a splňuje předpisy na ochranu dat včetně předpisů o bezpečnosti dat.

Je nám známo,

  • že osobní údaje fyzických a právnických osob podléhají zvláštní ochraně a použití takových dat jsou přípustná pouze za zvláštních předpokladů.
  • že je zejména zakázáno sdělovat osobní data nepovolaným osobám nebo nekompetentním institucím nebo umožnit jejich vzetí na vědomí.
  • že je zakázáno osobní data používat k jinému než k tomu stanovenému účelu, který je v souladu se zákonem.
  • že je nutné dbát eventuálních dalších ustanoveních o povinnosti mlčenlivosti.
  • že při pochybení proti této povinnosti hrozí odnětí svobody nebo peněžitá pokuta.

Využíváním této webové stránky prohlašujete, že jste četli následující pravidla na ochranu osobních dat a jste s nimi srozuměni.
 

Nakládání s osobními údaji

Ochrana osobních dat rozlišuje v zásadě dva typy dat: osobní údaje a data neosobní povahy. Informace, které dovolují konkrétní odkazy na osobu, se souhrnně označují pojmem „osobní údaje“. Do této kategorie patří zejména Vaše zákaznické údaje, které mohou obsahovat např. údaje o firmě, jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu. Data tohoto druhu jsou námi ukládána pouze tehdy, když nám je zprostředkujete např. v rámci registrace nebo nákupu. Vaše zákaznické údaje se u nás ukládají po veškerou dobu trvání smluvního poměru. Chráníme před přístupem, použitím a zveřejněním


Vaše osobní údaje používáme také při komunikaci s Vámi. Tak od nás můžete obdržet např. záznam o transakci nebo potvrzení objednávky. Kromě toho Vám občas pošleme marketingové informace emailem, abychom Vás upozornili na nové produkty a služby nebo Vám necháme zaslat jiné informace, které by Vás možná mohli zajímat.

U osobních údajů můžete kdykoliv dát nesouhlas s jejich uložením. V závislosti na zákonných předpisech se data potom ihned smažou resp. zablokují, pokud Vaše data již nejsou nutná k plnění našich závazků vůči Vám. Toto se provádí také se zpětnou platností u všech osobních údajů, které byly uloženy v minulosti.

Elektronického zpracování dat

Zpracování dat je prováděno v souladu se zněním zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. 

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává společnost osobní údaje výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém společností poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření obchodu. Pokud se klient se společností nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat nebo změnit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je společnost vázána a plně ho respektuje.

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi společnost  zpracovává, si klient může vyžádat v kterékoli pobočce společnosti. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví společnost bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má společnost právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany společnosti nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti JAF HOLZ spol. s r.o (také „správce“) pro účel stanovený níže. Souhlas je udělován pro všechny údaje poskytnuté v objednávce a  kupní smlouvě  a dokumentech s nimi  související,  a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Dle ust. §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů můžete požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu  předat. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění služeb vámi poptávaných zboží. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.

Nakládání s daty neosobní povahy

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou službu pro analýzu od firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá „cookies“, textová data, která se ukládají na Vašem počítači a umožňují díky nim analýzu uživatele webové stránky. Informace vytvořené díky cookie o uživateli této webové stránky (včetně IP adresy) se přenáší na server Google v USA a tam se uloží. Google tyto informace o návštěvníkovi využívá k tomu, aby vyhodnotil Vaše využívání webové stránky, aby sestavil zprávu o aktivitách na webové stránce pro nás jako provozovatele webové stránky a aby dodal další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu.

Také Google může přenášet tyto informace případně na třetí stranu, pokud toto zákon stanovuje nebo pokud třetí strana zpracuje tato data z pověření Googlu. Google  neslučuje v žádném případě vaši IP adresu s ostatními daty Google Inc. Můžete zabránit instalaci cookies prostřednictvím příslušného nastavení softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v daném případě nemůžete případně využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Využíváním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním přes Vás pořízenými daty přes Google v předtím popsaným způsobem a za určeným účelem.

Existuje také možnost deaktivovat Google Analytics přes Browser Add-on. Upozorňujeme ale na to, že uložení těchto dat slouží výlučně k systémovým a statistickým účelům. Obsahují například kumulované charakteristické hodnoty jako je průměrná doba prodlevy, četnost vyvolání webových stránek nebo obsahy nákupních košů, ale žádná data, která vytváří osobní údaje.

Kromě toho používáme na našich internetových stránkách rovněž cookies. Přitom se jedná o data, která se ukládají na Vašem počítači, a se kterými se zvýší přátelskost webové stránky k uživateli.           

Pokud se jedná o tzv. session-cookies, ty se opět smažou na konci Vaší návštěvy webové stránky. Co se týče o cookies na pevném disku, toto se neprovádí automaticky. Můžete si ale Váš prohlížeč nastavit tak, že cookies blokuje, před uložením do paměti Vás varuje nebo už uložené cookies z Vašeho harddisku smaže.

Zatímco Vaši návštěvu naší webové stránky zaznamenáme a uložíme automaticky informace na server log files, které nám zprostředkuje váš prohlížeč. To jsou  informace například o typu či verzi prohlížeče, použitého operačního systému, URL (předtím navštívené stránky), hostname zpřístupněného počítače (IP adresa) a čas dotazu ze serveru.

Tato data se nepřiřazují pro JAF HOLZ spol. s r.o. ke konkrétním osobám. Sloučení těchto dat s jiným datovým zdrojem se neprovádí, data se kromě toho po statistickém vyhodnocení smažou.

Technická ochrana dat

Provoz technologických infrastruktur je podkladem na jedné straně pro přípravu informací a na druhé straně pro zpracovávání dat. Naše výpočetní střediska jsou provozována podle aktuálních bezpečnostních standardů. K tomu patří nejnovější firewallové technologie a intruzně detekční technologie a také rozsáhlé fyzické kontroly a omezení přístupu do našich výpočetních středisek. Na úrovni aplikace se provádí moderní metody pro oprávnění uživatele a administrátora a také denně zálohování veškerých dat a jejich decentralizovaná archivace.

Předávání dat

V žádném případě nepředáváme Vaše osobní údaje třetí straně bez Vašeho souhlasu, pouze v případě, když je k tomu povinen JAF HOLZ spol. s r.o., Ič 463 53 283 , nebo jiného subjektu  skupiny FRISCHEIS na základě zákonných předpisů nebo na základě rozhodnutí soudu nebo je předání potřebné pro vyřízení uzavřené smlouvy nebo ke splnění Vaší poptávky.